این سمينار به منظور آشنايی هر چه بيشتر پژوهشگران شیمی آلی کشور با آخرین دستاوردهای علمی، گسترش و تقويت علمی بين مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی وصنعتی درزمینه های زیربرگزارمی‌شود:

 

 • معرفها، کاتالیزورها، روشهای جدید برای تهیه ترکیبات آلی
 • شیمی هتروسیکل و ترکیبات طبیعی
 • شیمی دارویی و زیست شیمی
 • شیمی پلیمر
 • شیمی سبز
 • شيمی فيزيک آلی
 • شیمی تئوری و مدل سازی مولکولی
 • فیتو شیمی
 • فتو شیمی
 • شیمی آلی فلزی
 • صنایع شیمیایی مربوط به شيمی آلی
 • نانوشيمی
 • مایعات یونی وکاربردها
 • روشهای نوین درآموزش شیمی آلی

 

 • New reagents, catalysts, strategies and concepts for organic synthesis
 • Natural Products and heterocyclic Chemistry
 • Bioorganic chemistry and medicinal chemistry
 • Polymer Chemistry
 • Green Chemistry
 • Theoretical chemistry and molecular modeling
 • Phytochemistry
 • Photochemistry
 • Organometallic chemistry
 • Physical organic chemistry
 • Chemical industry related to organic chemistry
 • Nano chemistry
 • Ionic liquids and applications
 • New Methods inorganic Chemistry education